Những câu nói dí dỏm về cuộc sống

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Dưới đây là 12 câu nói tiếng Anh dí dỏm về cuộc sống mà bạn có thể sẽ thích

Những câu nói dí dỏm về cuộc sống

I. A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man.

Người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với số tiền vợ anh ta tiêu. Người phụ nữ thành công là người tìm được người đàn ông như vậy.

II. By all means, marry. If you get a good wife, you’ll become happy; if you get a bad one, you’ll become a philosopher.

Bằng mọi cách, hãy kết hôn đi. Nếu lấy được một người vợ tốt, bạn trở nên hạnh phúc; nếu lấy một người tồi, bạn sẽ trở thành nhà triết học - Socrates

III. Children: You spend the first 2 years of their life teaching them to walk and talk. Then you spend the next 16 telling them to sit down and shut-up.

Với lũ trẻ, bạn dạy chúng học đi và nói trong 2 năm đầu đời và mất 16 năm tiếp đó để bắt chúng ngồi xuống và ngừng nói.

IV. By the time a man realizes that his father was right, he has a son who thinks he’s wrong.

Đến lúc một người đàn ông nhận ra rằng cha mình đã đúng thì anh ta đã có một đứa con trai đang nghĩ rằng cha mình sai.

V. A bank is a place where they lend you an umbrella in fair weather and ask for it back when it begins to rain.

Ngân hàng là nơi cho bạn mượn một cái ô khi thời tiết đẹp và đòi lại khi trời bắt đầu mưa.

VI. By working faithfully eight hours a day you may eventually get to be boss and work twelve hours a day.

Bằng cách làm việc trung thành 8 tiếng một ngày, bạn có thể trở thành ông chủ và làm việc 12 tiếng một ngày.

VII. I asked God for a bike, but I know God doesn’t work that way. So I stole a bike and asked for forgiveness.

Tôi hỏi xin Chúa một chiếc xe đạp, nhưng tôi biết Chúa không giúp đỡ theo cách đó. Vì thế, tôi ăn trộm một cái và cầu xin sự tha thứ từ người.

VIII. The best way to lie is to tell the truth . . . carefully edited truth.

Cách nói dối tốt nhất là nói thật, với sự biên tập cẩn trọng.

IX. Friendship is like peeing on yourself: everyone can see it, but only you get the warm feeling that it brings.

Tình bạn thì giống như tự tiểu vào người mình: mọi người thấy, nhưng chỉ bạn cảm thấy sự ấm áp.

X. First the doctor told me the good news: I was going to have a disease named after me.

Lần đầu tiên có một bác sĩ thông báo cho tôi tin tốt: Có một căn bệnh sắp được đặt theo tên tôi.

XI. If you steal from one author, it’s plagiarism; if you steal from many, it’s research.

Ăn cắp từ một tác giả được gọi là đạo văn, ăn cắp từ nhiều người được gọi là nghiên cứu.

XII. How is it when one careless match can start a forest fire, but it takes a whole box to start a campfire?

Vì sao một que diêm bất cẩn có thể gây ra một vụ cháy rừng nhưng phải mất cả hộp diêm mới nhóm được một ngọn lửa trại?

Sưu tầm

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN